ค้าขายกับส่วนราชการ ต้องมีการลงทะเบียน
เข้าใจถึงความยากลำบากของคนอื่น…กว่าให้ได้มาสักอย่าง